Przejdź do portalu Jobland.pl  
 
Search Usergroups Memberlist FAQ Forum Jobland.pl Forum Index Log in Private Messages Profile Register
 
Szukasz pracy za granica? Znasz jezyk?
Szukaj bezposrednio na Szukaj.jobland.pl
Abolicja Podatkowa- interpretacja
Post new topic   Reply to topic
Forum Jobland.pl Forum Index -> Podatki  
View previous topic :: View next topic  
Author Message
krisboroJoined: 08 Sep 2008
Posts: 1

PostPosted: Mon Sep 08, 2008 5:02 pm    Post subject: Abolicja Podatkowa- interpretacja Reply with quote

Witam,
Potrzebuje porady w interpretacji ustawy o Abolicji Podatkowej
Oto moja sytuacja:
Od stycznia do pazdziernika 2006 pracowalem w polsce, od pazdziernika 2006 mieszkam i pracuje w UK. Rozliczylem sie w polsce za 2006 rok bez uwzglednienia dochodow z zagranicy.. :oops:

Czy mam prawo do skorzystania z abolicji podatkowej, czy fakt zatajania dochodow na zeznaniu podatkowym dyskryminuje mnie przed uniknieciem podwjnego opodatkowania?
Prosze o informacje.
Back to top
View user's profile Send private message
Jobland.pl
Site Admin


Joined: 02 Jul 2007
Posts: 593
Location: Warszawa

PostPosted: Mon Sep 08, 2008 5:35 pm    Post subject: Reply with quote

Abolicja podatkowa jest przewidziana wanie dla osb, ktre nie zadeklaroway i nie zapaciy podatku z dochodw uzyskiwanych w latach 2002-2007. Tak wic jak sdz, fakt niezadeklarowania dochodu nie ma tu wpywu na moliwo skorzystania z dobrodziejstwa ustawy.

W Pana przypadku pozostaje pytanie, czy istotnie ma Pan obowizek pacenia jakiegokolwiek podatku w Polsce za rok 2006. Jeli bowiem przyj, e w padzierniku 2006 zmieni Pan miejsce staego zamieszkania z Polski na Wielk Brytani (z zamiarem staego pobytu), to niewykluczone, e od tego momentu - jako osoba niebdca polskim rezydentem podatkowym nie musia Pan ju od tego czasu deklarowa dochodw w Polsce a co za tym idzie, paci od tego podatku.

Trzeba bowiem podkreli, e abolicja podatkowa z jednej strony nie jest bezwzgldnym odpuszczeniem podatku, a dla osb, ktre wyemigroway z Polski na stae - nie ma adnego znaczenia.

Obowizek podatkowy w Polsce maj bowiem osoby, ktre mieszkaj w Polsce na stae tj. s polskimi rezydentami podatkowymi, czyli maj w Polsce miejsce zamieszkania dla celw podatkowych zgodnie z definicj okrelon w danej umowie o unikaniu podwjnego opodatkowania, np.
http://www.jobland.pl/aktualnosci/Umowa-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania-Polska-_-Wielka-Brytania-a-229.html
- a za granic uzyskiway dochody z pracy sezonowej, tymczasowej, kontraktowej - niemniej cay czas utrzymujc w Polsce miejsce staego zamieszkania.

W przypadku niektrych krajw (np. UK) bya stosowana metoda zaliczenia proporcjonalnego tzn dochody z zagranicy byy opodatkowane w Polsce, a podatek zapacony za granic by odliczany od podatku nalenego do zapaty w Polsce.

Dochody z innych krajw byy zwolnione (metoda wyczenia z progresj) tzn. nie pacio si podatku od tych dochodw w Polsce ale miay one wpyw na opodatkowanie dochodw osiganych w Polsce, bo do obliczenia % podatku brane pod uwag byy dochody czne, z Polski i z zagranicy.

Ustawa abolicyjna pozwala na zrwnanie sytuacji osb pracujcych w krajach z rnymi metodami unikania podwjnego opodatkowania. Dlatego w przypadku osb, ktre osigay dochody w Polsce i w UK, moe wci oznacza konieczno zapaty podatku, niemniej znacznie mniejszego.

Z kolei osoby, ktre wyjechay na stae z Polski, przeniosy swoj rezydencj na zagranic i pac podatki ju teraz wycznie za granic. Polski fiskus nie ma im co odpuszcza - nie moe opodatkowywa osb mieszkajcych na stae poza Polsk.

Poniej tekst ustawy.

==================
UWAGA. Jobland.pl nie jest kancelari prawnicz ani biurem doradztwa podatkowego i nie mona traktowa powyszej informacji jako porady prawnej lub podatkowej. Powysze prosimy traktowa wycznie informacyjnie i pogldowo. Materia zosta opracowany na podstawie dostpnych informacji z wiarygodnych rde. Nie stanowi on rda prawa ani nie jest oficjaln wykadni. Stan prawny obowizujcy w dniu publikacji tej informacji moe si zmieni w przyszoci. Nie moemy bra odpowiedzialnoci za decyzje podjte na podstawie tych informacji. Czsto z pozoru drobne szczegy mog wiele zmienia w kwestiach prawnych i podatkowych. W indywidualnych przypadkach naley skorzysta z porad prawnika, licencjonowanego doradcy podatkowego lub ksigowego, ktry udzieli porady odpowiednio do szczeglnej sytuacji danej osoby. W sprawach rozlicze i zwrotu podatku z zagranicy polecamy np. usugi Euro Tax (5% zniki dla osb z polecenia Jobland.pl):
www.zwrotpodatku.jobland.pl

Udzielenie odpowiedzi na szczegowe pytania wymaga dokadnego rozpoznania szczeglnej sytuacji danej osoby, zadania dodatkowych pyta, sprawdzenia dokumentw, zapoznania si z treci pism urzdowych itd. W Zjednoczonym Krlestwie (Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Pnocna) bezpatn porad prawn mona uzyska w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau): www.citizensadvice.org.uk . W Irlandiii jest to Citizens Information Centre, z ktrym mona skontaktowa si telefonicznie 1890 777 121 lub osobicie – adres lokalnego biura mona znale na http://findaddress.citizensinformation.ie/service_finder . Niektre biura dysponuj tumaczami jzyka polskiego.

Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 143 poz. 894

[b]USTAWA

z dnia 25 lipca 2008 r.

o szczeglnych rozwizaniach dla podatnikw uzyskujcych niektre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1)

(Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2008 r.)[/b]Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do podatnika, ktry przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2002 roku do 2007 roku, podlega obowizkowi podatkowemu okrelonemu w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym i uzyskiwa w tym roku przychody z pracy, do ktrych mia zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym.

2. Ustawy nie stosuje si do przychodw uzyskiwanych w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 2. Ilekro w ustawie jest mowa o:
1) przychodach z pracy - rozumie si przez to dochody (przychody):
a) osigane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze rde, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1, art. 13 i 14 ustawy o podatku dochodowym,
b) z praw majtkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrbnych przepisw, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaalnoci artystycznej, literackiej, naukowej, owiatowej i publicystycznej, z wyjtkiem dochodw (przychodw) uzyskanych z tytuu korzystania z tych praw lub rozporzdzania nimi;
2) organie podatkowym - rozumie si przez to naczelnika urzdu skarbowego waciwego:
a) wedug miejsca zamieszkania podatnika w dniu zoenia przez niego wniosku, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1, przy czym w przypadku wsplnego wniosku maonkw majcych rne miejsca zamieszkania - naczelnika urzdu skarbowego wskazanego we wniosku, jeeli jest on waciwy ze wzgldu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z maonkw,
b) wedug ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustao przed dniem zoenia wniosku, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1;
3) zeznaniu podatkowym - rozumie si przez to zeznanie (korekt zeznania), w ktrym obliczono naleny podatek za rok podatkowy objty wnioskiem, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1, zgodnie z obowizujcymi w tym roku przepisami prawa podatkowego;
4) ustawie o podatku dochodowym - rozumie si przez to ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.2));
5) Ordynacji podatkowej - rozumie si przez to ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pn. zm.3));
6) ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym - rozumie si przez to ustaw z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pn. zm.4)).

Art. 3. 1. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, sporzdzony wedug ustalonego wzoru:
1) umarza zalego podatkow w podatku dochodowym od osb fizycznych, powsta za dany rok podatkowy, ktrego dotyczy wniosek, w wysokoci stanowicej rnic midzy podatkiem nalenym wynikajcym z zeznania podatkowego albo z decyzji okrelajcej wysoko zobowizania podatkowego, a kwot odpowiadajc podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodw z pracy zasad okrelonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym (umorzenie zalegoci), lub
2) zwraca kwot stanowic rnic midzy podatkiem nalenym wynikajcym z zeznania podatkowego albo z decyzji okrelajcej wysoko zobowizania podatkowego, a kwot odpowiadajc podatkowi obliczonemu za dany rok podatkowy, ktrego dotyczy wniosek, przy zastosowaniu do przychodw z pracy zasad okrelonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym - w przypadku dokonania wpaty podatku dochodowego nalenego za ten rok podatkowy wynikajcego ze zoonego zeznania podatkowego albo z decyzji okrelajcej wysoko zobowizania podatkowego (zwrot), lub
3) umarza zalego i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy - przy czym czna kwota umorzenia zalegoci i zwrotu nie moe przekroczy kwoty stanowicej rnic midzy podatkiem nalenym wynikajcym z zeznania podatkowego albo z decyzji okrelajcej wysoko zobowizania podatkowego, a kwot odpowiadajc podatkowi obliczonemu za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodw z pracy zasad okrelonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym.
2. Umorzenie zalegoci powoduje rwnie umorzenie odsetek za zwok w takiej czci, w jakiej zostaa umorzona zalego.
3. Zwrot obejmuje rwnie wpacone odsetki za zwok, w czci odpowiadajcej kwocie zwrotu.
4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do opaty prolongacyjnej.
5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr wniosku o umorzenie zalegoci oraz wzr wniosku o zwrot wraz z objanieniami co do sposobu wypenienia, terminu i miejsca skadania, majc na celu umoliwienie identyfikacji podatnika, organu podatkowego, do ktrego skadany jest wniosek, poprawnego obliczenia kwoty umorzenia zalegoci lub kwoty zwrotu oraz okrelenia formy wypaty zwrotu.

Art. 4. 1. Podatnik jest obowizany doczy do wniosku, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1:
1) owiadczenie, sporzdzone wedug ustalonego wzoru, zoone pod rygorem odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna, potwierdzajce wysoko:
a) uzyskanych przychodw z pracy,
b) zapaconego za granic podatku, jeeli podatnik by obowizany do jego zapaty
- wykazanych we wniosku, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1;
2) zeznanie podatkowe za rok podatkowy, ktrego dotyczy wniosek - w przypadku, gdy wniosek dotyczy umorzenia zalegoci.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si, jeeli podatnik zoy zeznanie podatkowe przed dniem wystpienia z wnioskiem o umorzenie zalegoci.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze rozporzdzenia, wzr owiadczenia, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzajcego uzyskanie przychodw z pracy oraz zapat podatku za granic wraz z objanieniami co do sposobu wypenienia i zoenia, majc na celu umoliwienie identyfikacji podatnika oraz pouczenie go o odpowiedzialnoci karnej za skadanie faszywych zezna.

Art. 5. 1. W sprawie umorzenia zalegoci oraz zwrotu organ podatkowy wydaje, bez zbdnej zwoki, nie pniej ni w terminie 6 miesicy od dnia zoenia wniosku, decyzj, w ktrej okrela wysoko umorzonej kwoty zalegoci lub kwoty zwrotu, z zastrzeeniem ust. 2.
2. W przypadku wniosku dotyczcego roku 2002 decyzj, o ktrej mowa w ust. 1, wydaje si do dnia 30 listopada 2008 r.
3. Zwrot nastpuje:
1) w gotwce;
2) na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek podatnika w spdzielczej kasie oszczdnociowo-kredytowej
- w terminie miesica od dnia dorczenia decyzji okrelajcej wysoko kwoty zwrotu.
4. Kwota zwrotu wypacana za porednictwem poczty na podstawie przekazu pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesania.
5. Za dzie wypaty zwrotu uwaa si dzie:
1) obcienia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu;
2) zoenia przekazu pocztowego;
3) wypacenia kwoty zwrotu przez organ podatkowy lub postawienia kwoty zwrotu do dyspozycji podatnika w kasie.
6. Kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokoci opaty prolongacyjnej, o ktrej mowa w art. 57 2 Ordynacji podatkowej, wycznie w przypadku, gdy decyzja okrelajca wysoko kwoty zwrotu nie zostaa wydana w terminie, o ktrym mowa w ust. 1 albo 2, lub kwota zwrotu nie zostaa wypacona w terminie, o ktrym mowa w ust. 3. Oprocentowanie ustala si wedug stawki obowizujcej w dniu, w ktrym upyn termin wypaty kwoty zwrotu.
7. Oprocentowanie, o ktrym mowa w ust. 6, przysuguje za okres:
1) od dnia nastpujcego po dniu, w ktrym upyn termin na wydanie decyzji, do dnia wypacenia kwoty zwrotu wcznie - w przypadku gdy decyzja okrelajca wysoko kwoty zwrotu nie zostaa wydana w terminie okrelonym w ust. 1 albo 2,
2) od dnia nastpujcego po dniu, w ktrym upyn termin wypacenia kwoty zwrotu, do dnia jej wypacenia wcznie - w przypadku gdy kwota zwrotu nie zostaa wypacona w terminie, o ktrym mowa w ust. 3
- chyba e do opnienia w wydaniu decyzji lub w zwrocie kwoty przyczyni si podatnik, lub opnienie powstao z przyczyn niezalenych od organu podatkowego.
8. Kwota zwrotu nie podlega wypacie, jeeli podatnik posiada zalegoci podatkowe lub biece zobowizania podatkowe. Przepisy art. 76 1 i 2 oraz art. 76a Ordynacji podatkowej stosuje si odpowiednio.

Art. 6. Umorzenie zalegoci oraz zwrot stanowi pomoc de minimis udzielan w zakresie i na zasadach okrelonych w bezporednio obowizujcych aktach prawa wsplnotowego dotyczcych pomocy w ramach zasady de minimis.

Art. 7. Wniosek, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1, naley zoy w terminie:
1) 2 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy - w przypadku gdy wniosek dotyczy roku 2002;
2) 6 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy - w przypadkach innych ni wymieniony w pkt 1.

Art. 8. Podatnicy s obowizani do przechowywania dokumentw potwierdzajcych uzyskanie przychodw z pracy i zapat podatku za granic do czasu upywu terminu przedawnienia zobowizania podatkowego za rok podatkowy, ktrego dotyczy wniosek okrelony w art. 3 ust. 1.

Art. 9. W przypadku gdy w sprawie zobowizania podatkowego w podatku dochodowym od osb fizycznych za rok podatkowy, ktrego dotyczy wniosek, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1, toczy si postpowanie podatkowe albo postpowanie przed sdem administracyjnym, postpowanie w sprawie umorzenia zalegoci lub zwrotu zawiesza si do dnia, w ktrym decyzja koczca postpowanie w sprawie zobowizania podatkowego staa si ostateczna lub orzeczenie sdu uprawomocnio si.

Art. 10. Wszczte postpowanie egzekucyjne oraz postpowanie karne skarbowe dotyczce zobowizania podatkowego w podatku dochodowym od osb fizycznych za rok podatkowy, ktrego dotyczy wniosek okrelony w art. 3 ust. 1, zawiesza si do dnia, w ktrym decyzja w sprawie umorzenia zalegoci lub decyzja w sprawie zwrotu staa si ostateczna lub orzeczenie sdu uprawomocnio si.

Art. 11. 1. Nie podlega karze za przestpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe - w zakresie dotyczcym przychodw z pracy za rok podatkowy, ktrego dotyczy wniosek, o ktrym mowa w art. 3 ust. 1, podatnik, w stosunku do ktrego organ podatkowy wyda decyzj o umorzeniu zalegoci lub zwrocie.
2. W przypadku gdy umorzenie zalegoci dotyczy tylko czci zalegoci podatkowej, przepis ust. 1 stosuje si pod warunkiem zapaty pozostaej czci zalegoci podatkowej wraz z odsetkami za zwok.
3. Informacji o umorzeniu postpowania karnego skarbowego na podstawie ust. 1 i 2 nie zamieszcza si w Krajowym Rejestrze Karnym.

Art. 12. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si przepisy:
1) ustawy o podatku dochodowym;
2) ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym;
3) Ordynacji podatkowej, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Do umorzenia zalegoci oraz do zwrotu nie stosuje si przepisw Ordynacji podatkowej dotyczcych ulg w spacie zobowiza podatkowych oraz nadpaty, chyba e przepisy ustawy odsyaj do ich odpowiedniego stosowania.

Art. 13. Przepisy ustawy stosuje si odpowiednio do przychodw z pracy opodatkowanych zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym oraz ustaw o zryczatowanym podatku dochodowym.

Art. 14. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.5)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) po art. 27f dodaje si art. 27g w brzmieniu:
"Art. 27g. 1. Podatnik podlegajcy obowizkowi podatkowemu okrelonemu w art. 3 ust. 1, rozliczajcy na zasadach okrelonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody:
1) ze rde, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub
2) z praw majtkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrbnych przepisw, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dziaalnoci artystycznej, literackiej, naukowej, owiatowej i publicystycznej, z wyjtkiem dochodw (przychodw) uzyskanych z tytuu korzystania z tych praw lub rozporzdzania nimi
- ma prawo odliczy od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwot skadki, o ktrej mowa w art. 27b, kwot obliczon zgodnie z ust. 2.
2. Odliczeniu podlega kwota stanowica rnic midzy podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a a kwot podatku obliczonego od dochodw ze rde, o ktrych mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodw zasad okrelonych w art. 27 ust. 8.
3. Odliczenia nie stosuje si, gdy dochody ze rde, o ktrych mowa w ust. 1, uzyskane zostay w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje si odpowiednio do podatku obliczanego zgodnie z art. 30c";
2) po art. 52d dodaje si art. 52e w brzmieniu:
"Art. 52e. Zwalnia si od podatku dochodowego kwoty umorzenia zalegoci oraz zwrotu wynikajce z ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczeglnych rozwizaniach dla podatnikw uzyskujcych niektre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894).".

Art. 15. W ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pn. zm.6)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1) po art. 13 dodaje si art. 13a w brzmieniu:
"Art. 13a. Do ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, obnionego zgodnie z art. 13, stosuje si odpowiednio art. 27g ustawy o podatku dochodowym.";
2) po art. 57 dodaje si art. 57a w brzmieniu:
"Art. 57a. Zwalnia si od podatku kwoty umorzenia zalegoci oraz zwrotu wynikajce z ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczeglnych rozwizaniach dla podatnikw uzyskujcych niektre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894).".

Art. 16. Przepisy:
1) art. 27g ustawy zmienianej w art. 14,
2) art. 13a ustawy zmienianej w art. 15
- w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, maj zastosowanie do przychodw (dochodw) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Art. 17. 1. Nie podlegaj wykonaniu orzeczone prawomocnie, przed wejciem w ycie ustawy, niewykonane w caoci lub w czci kary za przestpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, za czyn obejmujcy przychody z pracy. Nie podlegaj rwnie wykonaniu orzeczone prawomocnie a nieuiszczone w caoci lub czci opaty i koszty postpowania w sprawie o taki czyn.
2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 1, skazania za te przestpstwa skarbowe ulegaj zatarciu, a wpis o skazaniu usuwa si z Krajowego Rejestru Karnego. Z tego rejestru usuwa si rwnie wpis o warunkowym umorzeniu postpowania o te przestpstwa.

Art. 18. Ustawa wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.

______
[size=9]1) Niniejsz ustaw zmienia si ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustaw z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623 i Nr 141, poz. 888.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 745 i Nr 141, poz. 888.
4) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 623 i Nr 141, poz. 888.
6) Zmiany wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888[/size].
_________________
======
Szukasz informacji na temat pracy za granic? Nie wszystko znajdziesz w polskim Internecie. Skorzystaj z wyszukiwarki: http://www.jobland.pl/aktualnosci/akt.php?id=332

Jobland.pl - praca za granic.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
dot80Joined: 10 Dec 2008
Posts: 1

PostPosted: Wed Dec 10, 2008 9:49 pm    Post subject: Reply with quote

Witam!

Pisze z prosba o porade odnosnie abolicji podatkowej. Moja sytuacja jest nastepujaca:

w pazdzierniku 2003 roku wyjechalam do Anglii w celach zarobkowych, przy zerowych dochodach w Polsce i pozostalam w tym kraju przez rok do wrzesnia 2004, nastepnie wrocilam do Polski w celu ukonczenia studiow, rowniez nie osiagalam zadnych dochodow. W lipcu 2005 roku ukonczylam studia i znow wyjechalam do Anglii do pracy i pozostalam do dnia dzisiejszego, tj. grudzien 2008. W miedzyczasie dochody w Polsce byly zerowe, wiec nie rozliczalam sie z urzedem podatkowym. W 2006 zlozylam oswiadczenei w Polskim urzedzie podatkowym o przeniesieniu calego mojego 'gospodarstwa' do Anglii, gdyz planowalam pozostac tam na stale. Jednak okolicznosci sie zmienily i postanowilam w kwietniu 2009 wrocic do Polski juz na stale. W zwiazku z tym moje pytania:
1. czy ze wzgledu na chec powrotu do Polski musze sie rozliczac za lata przepracowane w Anglii?Jesli tak,to ktore lata, czy wszystkie?
2. Jesli tak to czy nalezy sie rozliczyc za kazdy rok osobno przedstawiajac korekte podatkowa?
3. czy rozliczenie obowiazuje mnie rozwniez od momentu przeniesienia mojego gospodarswa do UK?
4. na jakiej podstawie robi sie korekte?Moj problempolega na tym,ze kompletnie nie rozumiem jak ta korekte przeprowadzic, naj podstawie jakich dokumentow? ( p45, p60, paski z wyplat)????????????gdyz okres rozliczeniowy w Anglii trwa od kwietnia, nie jak w Polsce od stycznia i trudno sie zorientowac, od czego wlasciwie zaczac...
5. Jesli mam wykazac dochody za granica po przeliczeniu na zlotowki, to czy mam wziasc pod uwage kurs zlotego z roku, w ktorym pracowalam?czy z dnia, w ktorym wypelnie formularz....niby umowa jest klarowna, ale dla laika powoduje ogromny metlik i problem w wypelnieniu dokumentacji...


Bardzo bylabym wdzieczna za odpowiedz. Z gory dzekuje!!!!
Back to top
View user's profile Send private message
Jobland.pl
Site Admin


Joined: 02 Jul 2007
Posts: 593
Location: Warszawa

PostPosted: Thu Dec 11, 2008 12:33 pm    Post subject: Reply with quote

1. czy ze wzgledu na chec powrotu do Polski musze sie rozliczac za lata przepracowane w Anglii?Jesli tak,to ktore lata, czy wszystkie?

Z tego co Pani pisze, mona przyj, e Pani wyjazd mia charakter staego pobytu, przez duszy czas, z zamiarem pobytu na stae. Oczywicie, zawsze mona to podwaa, ale to, e plany po kilku latach si zmieniy, nie znaczy, e nie by to pobyt stay. Za okres, kiedy mieszka Pani na stae w Anglii, nie musi si Pani rozlicza w Polsce, lecz w Anglii.

2. Jesli tak to czy nalezy sie rozliczyc za kazdy rok osobno przedstawiajac korekte podatkowa?

W czasie, kiedy Pani wyjazdy miay charakter sezonowy, Pani dochody angielskie podlegay opodatkowaniu w Polsce. Zostan one jednak objte abolicj i naleaoby skorzysta z dobrodziejstwa abolicji, aby mie spraw "czyst". Naley wic zoy deklaracje zgodnie z procedur abolicyjn.

3. czy rozliczenie obowiazuje mnie rozwniez od momentu przeniesienia mojego gospodarswa do UK?

W czasie, kiedy bya Pani brytyjskim rezydentem podatkowym, nie podlegaa Pani opodatkowaniu w Polsce.

4. na jakiej podstawie robi sie korekte?Moj problempolega na tym,ze kompletnie nie rozumiem jak ta korekte przeprowadzic, naj podstawie jakich dokumentow? ( p45, p60, paski z wyplat)????????????gdyz okres rozliczeniowy w Anglii trwa od kwietnia, nie jak w Polsce od stycznia i trudno sie zorientowac, od czego wlasciwie zaczac...

Musi Pani w jaki sposb odtworzy Pani dochody, nawet, jeli nie ma Pani oryginaw dokumentw.

5. Jesli mam wykazac dochody za granica po przeliczeniu na zlotowki, to czy mam wziasc pod uwage kurs zlotego z roku, w ktorym pracowalam?czy z dnia, w ktorym wypelnie formularz....niby umowa jest klarowna, ale dla laika powoduje ogromny metlik i problem w wypelnieniu dokumentacji...

Istotnie, sprawa robi si skomplikowana i nie chcielbymy wychodzi poza nasze kompetencje Polecabym skorzystanie z usug specjalisty, ktry przygotuje stosown dokumentacj. Polecam zgoszenie si przez link:

http://www.euro-tax.pl/abolicja/formularz-zgloszenia.htm

UWAGA. Jobland.pl nie jest kancelari prawnicz ani biurem doradztwa podatkowego i nie mona traktowa powyszej informacji jako porady prawnej lub podatkowej. Powysze prosimy traktowa wycznie informacyjnie i pogldowo. Materia zosta opracowany na podstawie dostpnych informacji z wiarygodnych rde. Nie stanowi on rda prawa ani nie jest oficjaln wykadni. Stan prawny obowizujcy w dniu publikacji tej informacji moe si zmieni w przyszoci. Nie moemy bra odpowiedzialnoci za decyzje podjte na podstawie tych informacji. Czsto z pozoru drobne szczegy mog wiele zmienia w kwestiach prawnych i podatkowych. W indywidualnych przypadkach naley skorzysta z porad prawnika, licencjonowanego doradcy podatkowego lub ksigowego, ktry udzieli porady odpowiednio do szczeglnej sytuacji danej osoby. W sprawach rozlicze i zwrotu podatku z zagranicy polecamy np. usugi Euro Tax (5% zniki dla osb z polecenia Jobland.pl):
www.zwrotpodatku.jobland.pl
_________________
======
Szukasz informacji na temat pracy za granic? Nie wszystko znajdziesz w polskim Internecie. Skorzystaj z wyszukiwarki: http://www.jobland.pl/aktualnosci/akt.php?id=332

Jobland.pl - praca za granic.
Back to top
View user's profile Send private message Visit poster's website
Display posts from previous:   
Forum Jobland.pl Forum Index -> Podatki  
Post new topic   Reply to topic All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
 
    FAQ | Memberlist | Usergroups | Search | Register | Profile | Private Messages | Log in